znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)53357324
Faks:
+386(0)53357320
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s proučevanjem poznosrednjeveškega in novoveškega zgodovinopisja z območja Furlanije. Njeno raziskovanje je usmerjeno predvsem na pomen tega zgodovinopisja za slovensko zgodovino, in sicer na odnos posameznih furlanskih historiografov do slovanskega prebivalstva in slovenskega ozemlja.

Izbrane publikacije

Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, Neva Makuc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Dante Alighieri in slovensko ozemlje, Neva Makuc. 2004

Sulle concezioni ethniche e sociali dello storiografo cividalese Nicolò Canussio, Neva Makuc. 2006

De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia, Neva Makuc. 2006

L'opera storiografica Commentariorum Aquileiensium libri octo di Giovanni Candido (ca. 1450-1528), Neva Makuc. 2006

Gian Giacomo D'Ischia : identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov, Neva Makuc. 2007. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Gian Giacomo D'Ischia: identità e concezioni etniche di un nobile goriziano del '600, Neva Makuc. 2008

Historiografsko delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo Giovannija Candida (ok. 1450-1528) in slovenska zgodovina, Neva Makuc. 2008

Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine, Neva Makuc. 2009

Izvor Slovanov v Imaginariju furlanskega višjega sloja, Neva Makuc. 2010

Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse, Neva Makuc. 2010

V senci "pristne" furlanske historiografije : historiografski prispevki iz obdobja humanizma in renesanse v katapanih, družinskih knjigah, notarskih protokolih in še kje = Nell'ombra della storiografia friulana : contributi storiografici dell'epoca umanistica e rinascimentale in catapani, libri di famiglia, protocolli notarili e altrove, Neva Makuc. 2010. Nova Gorica: Goriški muzej

Slovanski vojaki, tihotapci, žene in še kaj v obdobju novega veka v luči furlanske historiografije, Neva Makuc. 2011

O nekaterih vidikih odnosa furlanskih novoveških historiografov do etničnih, jezikovnih, verskih in socialnih skupin, Neva Makuc. dec. 2007

Goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej in zgodovinar Franc Kos v pismih iz Kosove zapuščine, Neva Makuc. dec. 2004

Srednjeveški, zlasti historiografski, viri za furlansko zgodovino, Neva Makuc. dec. 2005

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 2015-2020 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.–19. stoletje) (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Življenjepis

IZOBRAZBA:

2004 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Univ. dipl. italijanistka in zgodovinarka
2011 (doktorat) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

Od 2004 dalje Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:

Njeno področje delovanja je usmerjeno v raziskovanje novoveške zgodovine, zlasti na področje historiografije in mentalitet (s posebnim oziroma na območje Goriške in Furlanije). Prevaja znanstvene članke, povzetke in predavanja iz slovenskega v italijanski jezik. Kot sodelavka Raziskovalne postaje v Novi Gorici je vzpostavila tvorne odnose s sodelavci Goriškega muzeja ter raziskovalnih, arhivskih in drugih inštitucij v Gorici in Trstu

Ključne besede

srednji vek • zgodnji novi vek