Skip to main content
Dr. Monika Kropej Telban


+386(0)1/4706 286

monika.kropej@zrc-sazu.si


Povezave


Monika Kropej Telban (roj. 1956), dr., znanstvena svetnica, raziskuje slovstveno folkloro, pripovedno kulturo, ljudsko zdravilstvo, verovanjske predstave in zgodovino etnološke vede.
Sodeluje pri raziskovalnih projektih Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in evropskih raziskovalnih projektih. Imela je številna predavanja na mednarodnih konferencah doma in po svetu.
Objavila je znanstvene monografije, med drugim: Pravljica in stvarnost (1995); Karel Štreklej. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (2001), Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja  (2008); A Treasury of Slovenian Folklore (2010); Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folktales (2012); Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni (2015).
Objavila je številne znanstvene članke v osrednjih domačih in mednarodnih revijah ter knjižnih publikacijah, med drugim v osrednji nemški reviji za slovstveno folkloristiko Fabula in estonski reviji Folklore.
S pripravo gesel in sestavkov je sodelovala pri Enciklopediji pravljic [Enzyklopädie des Märchens] v Göttingenu, Enciklopediji slovenske kulture na Koroškem [Enzyklopädie der slowenischen Kultur in Kärnten] na Dunaju in spletni enciklopediji ERNIE – Enciklopediji romantičnega nacionalizma v Evropi [Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe].
Uredila je 19 znanstvenih monografij. V knjižni zbirki Zakladnica slovenskih pripovedi je objavila devet knjig za mladino, 16 jih je uredila.
Sodeluje z Mednarodnim centrom za večjezičnost [Centro Internazionale sul Plurilinguismo] in Oddelkom za tuje jezike in literaturo Univerze v Vidmu, Italija
[Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Università degli Studi di Udine]; in s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik v Celovcu, Avstrija.
Je članica mednarodnih društev: International Society of Folk Narrative ResearchInternational Society for Contemporary Legend Research in International Association for Comparative Mythology.
Vključena je v raziskovalni program Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks (P6-0088).

Izobrazba
leta 1974 je maturirala na klasični gimnaziji Ivana Cankarja v Ljubljani
leta 1980 je diplomirala iz etnologije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
leta 1989 je magistrirala z delom Karel Štrekelj in njegova narodopisna zapuščina na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
leta 1993 je doktorirala z delom Ljudska kultura v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah, na primerih iz Štrekljeve zapuščine na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
med letoma 1994 in 1996 se je  študijsko izpopolnjevala v Budimpešti, na Dunaju, v Gradcu in Innsbrucku

Zaposlitve
leta 1983 se je  zaposlila v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani
od leta 1985 je zaposlena na Inštitutu za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v Ljubljani,

Vodstvene funkcije in projekti
med letoma 2002 in 2010 je bila predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
med letoma 2009 in 2015 je bila članica izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva
od leta 1998 je glavna sourednica in soustanoviteljica mednarodne revije Studia mythologica Slavica
od leta 1999 je sourednica in soavtorica knjig, ki izhajajo v seriji Zakladnica slovenskih pripovedi pri založbi Didakta
od leta 2004 je sourednica in soustanoviteljica knjižne serije Studia mythologica Slavica – Supplementa.
od leta 2005 do leta 2015 je bila članica uredniškega sveta revije Folklore, ki jo izdaja Estonski inštitut za folkloro v Tartuju
od leta 2013 je članica uredniškega sveta revije Folklore Studies [Tautosakos darbai], ki jo izdaja Inštitut za litvansko literaturo in folkloro Univerze v Vilniusu, Litva
od leta 2010 je urednica knjižne zbirke Slovenski pravljičarji
med letoma 2011 in 2014 je bila koordinatorka za Slovenijo pri raziskovalnem projektu Etnofolk. Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi [ETNOFOLK: Preservation and Enhancement of Folk Cultural Heritage in Central Europe], ki je potekal pod okriljem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in Interregovega multilateralnega programa Central Europe

Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov (Bilateralni projekt Slovenija – Hrvaška, BI-HR/14-15-046), [Ethnological an Folkloristic Research of Cultural Places] 2014–2015. Projekt je vključeval raziskave, namenjene izpopolnitvi dokumentacijskega sistema in metodologije terenskega etnografskega dela na področju slovstvene folkloristike.
med letoma 2017 in 2019 je bila vodja projektne skupine ZRC SAZU pri raziskovalnem projektu Slovenija – Hrvaška ŽIVA COPRNIJA Pohorja in Istre, [LIVIN MAGIC of Pohorje and Istria], ki je potekal pod okriljem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in Interregovega bilateralnega programa Slovenija – Hrvaška

Mentorstva
mentorica oz. somentorica diplomskim študentom, magistrandom in doktorandom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
mentorica mladi raziskovalki Katarini Šrimpf na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), ki je doktorirala leta 2015 na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici

Zlati znak Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 1996

1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine [Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's Legacy]. Ljubljana, Založba ZRC.
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti [Karel Štrekelj. From the Springs of Poetics], Ljubljana, Založba ZRC.
2003 Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia. Folklore 24, Tartu: 62–77.
2003 Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32/1, Ljubljana: 57–81.
2005: La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: Rainaldo. La volpe in Alpe Adria e dintorni : letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Udine: Roberto Vattori, 2005, 67-80.
2007 Folk Narrative in the Era of Electronic Media. A Case Study in Slovenia. Fabula, 2007, bd. 48, h. 1/2, Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1-15.
2008 Od ajda do zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2008.
2008 Snow White in West and South Slavic tradition. Fabula bd. 49, h. 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Str. 218-243.
2008 Slovene Midwinter Deities and Personifications of Days in the Yearly, Work, and Life Cycles. V: Space and Time in Europe : East and West, Past and Present, (Zbirka Zupaničeva knjižnica 25). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 181-197.
2009 Slovenian charms between South Slavic and Central European tradition. V: Charms, charmers and charming (Palgrave historical studies in witchcraft and magic). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, str. 145-162.
2010 Über die Entwicklung der Erzählforschung und der Erzähltradition im slowenischen Kulturraum. V: Märchen in den südslavischen Literaturen. Peter Lang, Frankfurt am Main. Str. 207-230.
2010 A Treasury of Slovenian Folklore: 101 Folktales from Slovenia. Didakta, Radovljica.
2012 Supernatural Beings
from Slovenian Myth and Folktales. (Studia mythologica Slavica – Supplementa 6). Ljubljana: Založba ZRC.
2015 Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni [Type Index of Slovenian Folktales. Animal Tales and Fables]. Ljubljana, Založba ZRC.
2015 Ustno izročilo ob severni slovensko-italijanski meji/Tradizione orale lungo il confine sloveno-italiano settentrionale. V: Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom/Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso. Ljubljana, Založba ZRC, 127-152.
2015 Fiabe e racconti di Dutovlje e dintorni nell'annotazione di Lovro Žvab. V: Il paesaggio immateriale del Carso. Koper, Založba Univerze na Primorskem. Str. 51-72.
2015 Simbolna ekvivalenca motivov v pripovedih o ženskih bajeslovnih bitjih narave [Symbolic Equivalence in Belief Tales abot Female Nature Spirits]. Traditiones 44/3, 73-92.
2017 Karel Štrekelj and his unpublished collection of Slovenian folktales. Fabula bd. 58, h. 3/4. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 271-293.
2016, 2018 Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi (prevod iz Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild): Slovenci 1: Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška, 2: Kranjska, Primorje. Uredili: M. Kropej Telban, I. Slavec Gradišnik. Ljubljana: Založba ZRC.
2019 Bees and Beekeeping from the Perspective of the Ontological Turn. Studia mythologica Slavica 22, 177-203.
2019 Razvojna pot in percepcija izročil o Kralju Matjažu in Petru Klepcu. V: Močni, modri in dobri: O junakih slovenske folklore. Uredila: B. Jezernik, I. Slavec Gradišnik. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 35-59.
2019 Rivers in Mythology. A hiden world of mystical creatures. V: Rivers of the Alps. Diversity in nature and Culture. Susanna Muhar, Andreas Muhar, Gregory Egger, Dominik Siegrist (Eds). Haupt Verlag.

2020 Gašper Križnik:Sveti Coprijan. Pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice. Uredili: M. Kropej Telban, Breda Podbrežnik Vukmir. Ljubljana, Založba ZRC.

2021 Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju / Nikolaj Mihajlov. Ljubljana, Založba ZRC.

2021 Pripovedno izročilo: razvoj in raziskovanje. Ljubljana, Založba ZRC.

Živa coprnija (interreg • 01. avgust 2017 - 30. november 2019)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni • 01. maj 2011 - 30. april 2014)
ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni • 01. oktober 2012 - 31. marec 2015)
Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
Raziskovalna področja
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
etnologija • pripovedništvo • ljudske pravljice • zagovarjanje • ljudsko zdravilstvo • mitologija • bajeslovje • verovanja • sodobne povedke