Raziskovalka pri delovni nalogi Slovenski lingvistični atlas in vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Telefon:
05 335 73 21
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju terskega, nadiškega in briškega narečja primorske narečne skupine. Znotraj tega jo posebej zanimajo problemi jezikovnega stika med nesorodnimi jeziki, tj. med zahodnimi slovenskimi narečji in romanskima sosedama. V zadnjem času se posveča tudi sociolingvističnim vprašanjem v jezikovnem stiku, kot je razmerje med identiteto/-ami in jezikom/-i v večjezičnih družbah.

Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa.

Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava pri predmetih Slovenska dialektologija in Sociolingvistika ter pri predmetu Identitete in jeziki na doktorskem študiju. V študijskem letu 2017/18 je skupaj z dr. Giorgiom Cadorinijem z Univerze v Opavi na Češkem predavala pri predmetu Furlanski jezik, literatura in kultura.

Je članica Slavističnega društva Slovenije (SDS), Mednarodnega združenja dialektologov in geolingvistov (International Society of Dialectologists and Geolinguists – SIDG) in Slovanskega jezikovnega združenja (Slavistic Linguistic Society – SLS). Od leta 2018 deluje v slovensko-italijanski skupini za vpis pokrajine Brda/Collio/Cuei na seznam Unescove kulturne dediščine. Sodeluje s slovenskimi (Inštitut za slovensko kulturo v Špetru, Kulturno društvo Ivan Trinko v Čedadu in Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu) ter furlanskimi inštitucijami v Italiji (Regijska agencija za furlanski jezik– Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane in Furlansko filološko združenje – Società filologica friulana v Vidmu).

Sodeluje tudi v odboru za pripravo Gradnikovih večerov v Brdih in Škrabčevih dnevov v Novi Gorici. Souredila je dve zbirki zgodb iz Terskih dolin Beneške Slovenije.

Izbrane publikacije

ZULJAN KUMAR, Danila. Identity changes in the Slovenian and Friulian linguistic communities in the Province of Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy. European Countryside, 2018, vol. 10, no. 1, str. 141–157. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/euco.2018.10.issue-1/euco-2018-0009/euco-2018-0009.pdf

ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), PERKON KOFOL, Mojca (urednik). Zahodna Banjška planota skozi čas: o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS, 2018. 435 str.

ZULJAN KUMAR, Danila. Narodna identiteta pri Beneških Slovencih in Furlanih danes. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 2, str. 7-18, 193.

ZULJAN KUMAR, Danila. Podredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 331-342, ilustr.

ZULJAN KUMAR, Danila. Figurative expressions in the Slovenian Linguistic Atlas. Dialectologia, ISSN 2013-2247, 2014, 13, str. 107-119. http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia13/.

ZULJAN KUMAR, Danila. Borrowing of forms and syntactic patterns in the Ter/Torre Valley dialect of Slovenian. Europa orientalis, ISSN 0392-4580, 2014, vol. 33, str. 343-354.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena v Šempetru pri Gorici.

Leta 1994 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ljubljanske Filozofske fakultete diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika in književnosti ter prav tam leta 2001 magistrirala z nalogo Narečne interference v skladnji beneškoslovenskih besedil in leta 2006 doktorirala z nalogo Govorjena briška narečna besedila z vidika besedilne skladnje.

V letih 1992–2002 je poučevala angleški jezik v osnovni in srednji šoli. V letih 1995–1998 je poučevala slovenski jezik na Wall Street Institute v Gorici v Italiji.

Od leta 2002 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Od leta 2010 je vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici.

Preko programa Erasmus je predavala na univerzah v Pragi, Lodžu, Vilni, Sofiji, Krakovu ter Buenos Airesu.

Od leta 2008 predava na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer je pod njenim mentorstvo nastalo nekaj temeljnih opisov govorov primorske narečne skupine ter tematskih narečnih slovarjev.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

slovenska dialektologija • jezikovni stik • narečna skladnja • narečno besediloslovje