Skip to main content
Dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika, docentka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 4706 185

natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
21708 (ARRS)

Nataša Gliha Komac (5. 3. 1974) je namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v Leksikološki sekciji. Posveča se vprašanjem uporabnega jezikoslovja in sociolingvistike, predvsem jezikovnemu načrtovanju in jezikovni politiki s poudarkom na potrebah in praksah različnih skupin uporabnikov. Podrobneje se ukvarja z raziskovanjem položaja slovenskega jezika na jezikovno stičnih območjih in z rabo slovenskega jezika v javnih govornih položajih. Zanimajo jo tudi vprašanja standardizacije, normativnosti in zvrstnosti slovenskega jezika.

Sodeluje pri rastočem slovarju slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ), Sprotnem slovarju slovenskega jezika (SSSJ) in Jezikovni svetovalnici, predava pa tudi na Podiplomski šoli ZRC. Je članica mednarodnega odbora strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih pri Svetu Evrope, članica Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Italiji in predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina v Italiji. Trudi se tudi kot kolumnistka.

Raziskovalna področja

● uporabno jezikoslovje in sociolingvistika

● jezikovno načrtovanje in jezikovna politika

● leksikologija in leksikografija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

● 2012–: znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

● 2009–: docentka za slovenski jezik na Univerzi v Ljubljani

● 2008: doktorat na temo Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline na Filozofski fakulteti v Ljubljani

● 2002: magisterij na temo Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

● 1998: diploma na Filozofski fakulteti v Ljubljani (A – slovenski jezik s književnostjo, B – sociologija)

● 1992: zaključni izpit na Gimnaziji Tolmin

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

● 2016–2019: dopolnilna zaposlitev na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2015–2017: gostujoča profesorica na Univerzi v Trstu, Italija (honorarna zaposlitev)

● 2014/15: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

● 2011–2013: honorarna zaposlitev na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2011–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik

● 2006–2011: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2005–2007: Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede Pedagoške fakultete Koper Univerze na Primorskem

● 2005–2006: Fakulteta za humanistične vede Univerze na Primorskem

● 1999–2005: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

● 1999: Občina Bovec

 

Vodstvene funkcije:

● 2018–: namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

  • 2016–2017: koordinatorica CRP-a Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

● 2014–2015: vodja sociolingvističnega dela raziskave v okviru projekta Izbrani vidiki jezikovne situacije v Republiki Sloveniji v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve

● 2010–: predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina v Italiji

● 2003–2015: vodja štirih mednarodnih raziskovalnih taborov v Kanalski dolini v Italiji

 

Mentorstvo:

● uvajanje novih sodelavcev: Robert Cazinkić, Janoš Ježovnik, Duša Race

● mentorstvo pri doktorski disertaciji: Tadej Kralj, Manca Černivec

● mentorstvo pri diplomskih in magistrskih nalogah: Andreja Hergula, Andreja Joković, Nikoletta Vajda-Nagy, Eva Kavčič, Veronika Sossa, Jure Verčko

 

Drugo:

● gostovanja: Videm (2018, 2015), Padova (2014), Tinje (2014), Sarajevo (2019)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

● 2019–: članica Odbora strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih pri Svetu Evrope

● 2018–: članica Komisije za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti

● 2018: članica programskega odbora mednarodne konference Raziskovanje evropskih znakovnih jezikov

● 2017–2019: članica strokovne komisije za ocenjevanje del, prijavljenih na nagradni natečaj Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

● 2017–: članica mednarodne znanstvene komisije za razvijanje večjezičnosti v Kanalski dolini v Italiji

● 2017–: članica strokovnega sveta spletnega portala Slovenščina kot manjšinski jezik (Smej se), SLORI, Italija

● 2015–: članica uredniškega odbora Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)

  • 2013–2015: članica Delovne skupine za pripravo akcijskega načrta za izobraževanje

● 2013–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice

● 2011–: članica Znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta v Italiji (SLORI)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

  • 2022: Priznanje Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji za dolgoletne zasluge
  • 2018: gostujoča urednica 2. številke znanstvene revije Slavia Centralis
  • 2016: souredništvo znanstvene monografije Lipalja vas in njena slovenska govorica
  • 2009: prva nagrada za najboljše diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s področja Slovencev v zamejstvu na 7. nagradnem razpisu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Vladi RS
  • 2007, 2008: soavtorstvo dvojezične strokovne monografije O slovenskem jeziku / On Slovene ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji
  • 2007: enomesečno raziskovalno delo na Univerzi v Manitobi, Winnipeg, Kanada
  • 2005: souredništvo znanstvene monografije Ovčja vas in njena slovenska govorica / Valbruna e la sua parlata slovena
Priznanje Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji za dolgoletne zasluge, Boljunec/Bagnoli della Rosandra, 14. maja 2022
1. nagrada na VII. nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu (2009)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Narodopisje H400

Ključne besede
uporabno jezikoslovje
sociolingvistika
jezikovno načrtovanje
jeziki v stiku
slovaropisje