Skip to main content

Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa

Opis


Folklorni obrazci so bili do nedavna v slovenski slovstveni folkloristiki najbolj zapostavljeno raziskovalno področje. Zato se pregovorom kot najreprezentativnejšim od njih že nekaj let posveča sistematična pozornost. Po objavljeni razpravi o njihovem zbiranju in prvih refleksijah o njih seje začelo sistematično izpisovanje iz starih virov (slovarji, slovnice, muzejske zbirke, časopisje iz 19. stoletja, rokopisne zbirke v NUK, starejše in sodobno slovensko leposlovje, seminarske in diplomske naloge na oddelku za slovenistiko in etnologijo FF UL). Do sodobnega gradiva smo prišli s pomočjo zbiralnih akcij po časopisih, radiu, televiziji in terenskih stikov v živo. Izdelan je model za digitalizacijo pregovorov (po možnosti tudi v kontekstu). Tako je iz 893 virov izdelana podatkovna zbirka, sestoječa iz več od 50.000 slovenskih pregovorov. Šele odtlej je dana realna možnost za njihovo raziskavo. V ta namen je treba urediti sedanji korpus po naslednjih korakih: a) preveriti, ali zbrano gradivo ustreza definiciji pregovora (izločiti druge vrste folklornih obrazcev ali izpiske, ki to niti niso); b) zbrati na enem mestu verzije in variante enega in istega pregovora; c) izdelati model za smiselno razčlenitev zbranega gradiva. Po vsebini je zaenkrat predvidena razvrstitev pregovorov po poglavjih iz sistematike v vprašalnicah za Etnološko topografijo slovenskega etničnega ozemlja, z dodatkom poglavij glede na vrednote (veselje, sreča .... itn). Za metodiko razvrščanja je predviden statistični model določanja pregovora v posamezno skupino glede na njegovo sporočilo/vsebino. Poglavitni cilj projekta je znanstvena zbirka z dodanim znanstvenim aparatom: viri, temeljit strokovni komentar in na podlagi slovenskega gradiva izpeljana Žanrska definicija pregovora in reka. To bo izviren rezultat pripravi)ajočega se projekta. Zaradi količine zahteva raznotero gradivo poleg standardnih filološko analitičnih in etnoloških primerjalnih metod veliko statističnih operacij. Strokovna relevantnost projekta se kaže v dejstvu, da bo temeljno delo slovenske paremiologije in kot tako primerjalni vir za evropske raziskave pregovorov in dobrodošel študijski pripomoček. Z družbeno-ekonomskega vidika bo korpus uporaben v številnih humanističnih in družboslovnih strokah. Uporabljene tehnike pri klasifikaciji slovenskih pregovorov bo mogoče uporabiti tudi pri obdelavi drugih podobnih besedil: razvrščanje kratkih besedilnih sporočil (SMS) na prenosnih telefonih ali uporabniških komentarjev na spletnih straneh. Posledično utegnejo biti tehnike, ki bodo preverjene pri klasifikaciji pregovorov, uporabne tudi za druge folklorne žanre in pa zuanj slovstvene folkloristike. Z njimi se lahko omogoča učinkovito klasifikacijo vprašanj uporabnikov izdelkov ali storitev in posredovanje odgovorov nanje; take tehnike umetne inteligence pa so uporabne pri katerem koli posredovanju javnih informacij (javna uprava, zdravstvo ipd.)


Raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Narodopisje H400